top of page

PRIVACY BELEID

PRIVACYBELEID - lisaendorienkinderboeken.com


Geupdatet op 15 oktober 2020Artikel 1. Partijen en voorwerp


Lisa en Dorien Kinderboeken (hierna ‘Lisa en Dorien Kinderboeken’ of de « Verwerkingsverantwoordelijke »), Ledebergdries 30, 1 760 Roosdaal


E-Mail: isaendorien@gmail.com 

Telefoon: 0032543324371


Lisa en Dorien Kinderboeken stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres:

lisaendorienkinderboeken.com, (hierna de Site), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Lisa en Dorien Kinderboeken.


De term ‘Gebruiker verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.


In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Lisa en Dorien Kinderboeken alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Lisa en Dorien Kinderboeken verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de Wet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR'; hierna de Verordening ).


Lisa en Dorien Kinderboeken is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de

persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Lisa en Dorien Kinderboeken zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.


Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens


Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Lisa en Dorien Kinderboeken, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Lisa en Dorien Kinderboeken opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.


Persoonsgegevens worden verwerkt door Lisa en Dorien Kinderboeken, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

  • een geautomatiseerde procedure,

  • het inschrijfformulier

  • het gebruik van cookies

  • het delen va gratis Inhoud

  • het gebruiken van social media


Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens


Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site te verzekeren, wettelijke verplichtingen tot het bijhouden van gegevens.


Artikel 4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt


De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Lisa en Dorien Kinderboeken de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

- de informatie die de Gebruikers versterken tijdens de aankoop op de website : naam, adres, emailadres.


Lisa en Dorien Kinderboeken verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.


Artikel 5. Toestemming


Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.


Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Lisa en Dorien Kinderboeken. Elke overeenkomst die Lisa en Dorien Kinderboeken en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.


De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Lisa en Dorien Kinderboeken, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming Onverlet.


Artikel 6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers


Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.


Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 jaar.


Artikel 7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden


Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Lisa en Dorien Kinderboeken voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Lisa en Dorien Kinderboeken voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Lisa en Dorien Kinderboeken, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.


In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Lisa en Dorien Kinderboeken zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.


Artikel 8. Data Protection Officer (DPO)


De volgende persoon wordt benoemd tot ‘Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna DPO”): De SAEGER Lisa.

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering en naleving van nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.


U kunt als volgt contact opnemen met de DPO: lisaendorien@gmail.com


Artikel 9. Rechten van de Gebruikers


De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: lisaendorien@gmail.com, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Ledebergdries 30, 1760 Roosdaal.


a. Recht van toegang


In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Lisa en Dorien Kinderboeken het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:


° de betrokken categorieën persoonsgegevens;


° de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;


° in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;


° indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;


° het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.


De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.


b. Recht op rectificatie


Lisa en Dorien Kinderboeken garandeert het recht op rectificatie. En verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.


Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige en irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Lisa en Dorien Kinderboeken.


Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn vertrek n kennis en van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een verwerkingsverantwoordelijke vertrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt. 


c. Recht op uitwissing


De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.


Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.


De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is: 


° de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;


° te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;


° de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.


Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stett de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.


d. Recht om de verwerking te beperken


De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.


Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.


e. Recht op gegevensportabiliteit


In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van Lisa en Dorien Kinderboeken hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Lisa en Dorien Kinderboeken dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.


Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere

verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.


De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.


Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.


f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming


De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Lisa en Dorien Kinderboeken. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Lisa en Dorien Kinderboeken geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.


Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.


g. Klachtrecht


De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Lisa en Dorien Kinderboeken, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:


Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel 

Tel + 32 2 274 48 00 

Fax. + 3222/4488 35 

E-mail: contact@apd-gba.be


De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


Artikel 10. Cookies


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de Site geplaatst wordt op de harde schijf van de  computer van de Gebruiker. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek van de Gebruiker aan de Site hij als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de site speciaal op in te stellen voor de Gebruiker en het inloggen te vergemakkelijken.


Lisa en Dorien Kinderboeken gebruiken de volgende soorten cookies op de site:


° Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

° Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kan Lisa en Dorien Kinderboeken de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van het bezoek van de Gebruiker op de site. Lisa en Dorien Kinderboeken kan niet zien wie de websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.Bij het bezoek van de website kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.


Artikel 11. Beeldmateriaal en aangeboden producten


Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 12. Wijziging van het Privacybeleid


Lisa en Dorien Kinderboeken behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.


Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Lisa en Dorien Kinderboeken.


Artikel 14. Contact


Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: lisaendorien@gmail.com.

bottom of page